Přejít k hlavnímu obsahu

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci realizace této veřejné nabídky na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zájmové aktivity dětí a mládeže (darovací smlouvy) budou zpracovávány nejen osobní údaje navrhovatele a příjemce daru, ale především osobní údaje koncových příjemců finanční podpory Jihočeského kraje. Zpracování osobních údajů smluvních stran je zákonné s odkazem na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů), a stejně tak zpracování osobních údajů třetích osob, jimž je cílově určena finanční pomoc kraje:

 • Subjekt údajů: děti narozené od 2. 9. 2005 do 1. 9. 2020 s místem trvalého pobytu v Jihočeském kraji a jejich zákonní zástupci, kteří se přihlásí s nárokem do aplikace správce (navrhovatele)

 • Správce osobních údajů: Jihočeský kraj, IČ 70890650, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice PSČ: 370 76

 • Zpracovatel osobních údajů třetích osob: správce a příjemce daru

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce: JUDr. Eva Bartošová, Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice PSČ: 370 76, telefonní číslo: 386720431, email: poverenec.oou@kraj-jihocesky.cz

 • Účel zpracování osobních údajů: Realizace veřejné nabídky „Kroužky pro Jihočechy“ na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zájmové aktivity dětí (darovací smlouvy)

 • Právní základ pro zpracování dle GDPR:

 • čl. 6 odst. 1 písm. a) – souhlas se zpracováním osobních údajů a

 • čl. 6 odst. 1 písm. e) – splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

 • Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt dítěte, jméno, příjmení, rodné číslo jeho zákonných zástupců, telefon a e-mail zákonných zástupců, skutečnost pobírání dávek státní sociální podpory, informace, zda je zákonný zástupce veden v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než 6 měsíců

 • Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: do 31. 12. 2033.

 • Kategorie příjemců osobních údajů (tj. ti, jimž mohou být osobní údaje zpřístupněny): nebudou zpřístupněny žádnému dalšímu příjemci

 • Prostředky zpracování osobních údajů: v elektronické podobě

Poučení o právech subjektu údajů:

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) má subjekt údajů právo:

 1. na přístup ke svým osobním údajům,

 2. na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se bude domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné),

 3. výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

 4. na přenositelnost údajů,

 5. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva vůči správci uplatňuje subjekt údajů cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů.