Přejít k hlavnímu obsahu

Základní informace

 • 1

  Organizace se zaregistruje na portálu programu průběžně od 1. 6. 2023

  Registraci provede zadáním evidenčních a kontaktních údajů (část z nich bude předvyplněna dle evidence ARES) a potvrzením souhlasu s podmínkami programu. Tento krok je možný průběžně od 1. 6. 2023 do 31. 7. 2024. Do portálu se mohou hlásit pouze organizace, které svou činnost zahájily nejpozději dne 1. 6. 2022, mají sídlo/provozovnu na území Jihočeského kraje a poskytují volnočasové aktivity pro děti specifikované níže.

 • 2

  Jihočeský kraj organizaci zkontroluje a schválí

  Po úspěšné registraci bude provedena kontrola splnění podmínek Programu, v případě jejich naplnění, bude organizaci registrace ze strany Jihočeského kraje potvrzena.

 • 3

  Organizace zaeviduje aktivity nabízené v rámci této podpory

  Jednotlivé aktivity je možné evidovat průběžně od 1. 6. 2023 do 31. 7. 2024 po schválení registrace. U každé zadávané aktivity je nutné uvést cenu za jednotlivce a počet míst, které jsou v této aktivitě k dispozici.

  Vhodnými aktivitami jsou:

  • vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),
  • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách - kredity lze použít také na úhradu za školní družinu,
  • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy včetně plaveckých a lyžařských, dětských táborů, příměstských táborů apod.),
  • ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence).


  Příspěvek je možné poskytnout pouze na aktivity dětí narozených od 2. 9. 2005 do 1. 9. 2020, které mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji.

  Pokud má daná organizace větší množství aktivit, existuje možnost tyto aktivity hromadně naimportovat pomocí tabulky. V příslušné tabulce by měly být obsaženy následující sloupce: "Název aktivity", "Popis" (kde je možné importovat popis i ve formátu HTML), "Cena", "ICZUJ" (kód obce, ve které má aktivita proběhnout), a "Volná místa" (pokud si nepřejete specifikovat volná místa pro danou aktivitu, stačí do tohoto sloupce uvést hodnotu -1, slovně: mínus jedna). Následně tuto připravenou tabulku zašlete na adresu velek@kraj-jihocesky.cz.

 • 4

  Organizace odesílá objednávky k proplacení Jihočeským krajem

  Poté co organizace obdrží objednávku aktivit u jednotlivých dětí ze strany rodičů, musí provést potvrzení zařazení dítěte do dané aktivity (kroužku). Následně odešle Jihočeskému kraji žádost o proplacení potvrzených a poskytovaných aktivit (vhodnou variantou je zaslat Jihočeskému kraji hromadnou žádost za více potvrzených aktivit). Objednávky lze odesílat průběžně od 1. 9. 2023 nejpozději do 31. 8. 2024.

  Po schválení Jihočeským krajem bude organizaci bezhotovostně na účet uvedený a ověřený při registraci poskytnut dar ve výši, kterou organizace vyčíslila.

Kroužky pro jihočeské děti - Návod pro organizace
Kroužky pro jihočeské děti - Návod pro organizace